ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ

Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е право, гарантирано от Конституцията на Република България.
Trades-&-Stocks1

БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

В Кодекса на труда са регламентирани общите права и задълженията на страните в трудовия процес, свързани със създаване, поддържане и спазване на правилата и нормите по здравословни и безопасни условия на труд.

Във връзка с въвеждане и изпълнение нормативната база, уреждаща държавната политика за осигуряване на здраве и безопасност при работа, осигурява на своите клиенти устни и писмени консултации по възникнали казуси в трудовоправно естество.

Предлага алтернативни способи за разрешаване на правни и неправни спорове.

Съдействие при изграждане на защитна позиция в случай на възникнал спор между наш клиент и контролните органи.

Методична помощ при организира и координира дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд чрез спазване изискванията на трудовото законодателство.

Консултира, информира и подпомага мотивационно, работодатели и други длъжностни лица по прилагане на изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при организиране и осъществяване на трудовата дейност.

Координира, консултира и контролира работата на длъжностните лица, работници и служители при реализиране на задълженията им по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

ЗАЩО НАС

Имаме богат опит в трудово правните взаимоотношения между работник и работодател. Подпомагаме Ви да направите всичко по закон.