Какво можем да ви предложим

Услуги на Служба Трудова Медицина
Audit-&-Assurance1

Създаване на комитет по условия на труд

  • Ако Вашето предприятие е с повече от 50 броя работници и служители трябва да изградите комитет по условия на труд /КУТ/.
  • Ако Вашето предприятие е с по-малко от 50 броя работници и служители трябва да изградите група по условия на труд /ГУТ/.

Забележка: Ако фирмата Ви е с 40-50 човека и се очаква назначаване на нови работници най-добре създайте КУТ, за да не се налага после да премине през цялата процедура отново или да „забравите“ и да стане „беля“.

Разликата между КУТ и ГУТ е само в броя на членовете:

  • КУТ – до 10 броя. Според броя на работниците 4;6;8;10.
  • ГУТ – 2 броя.

1. Принципи на създаване.

  • Председател на КУТ е работодателя (собственик, управител, изпълнителен директор и т.н.)
  • Зам. председател – избран от трудовия колектив представител.
  • Членове – равен брой представители на работодателя и трудовия колектив.
  • Лекаря от службата по трудова – според наредбата трябва да бъде от квотата на работодателя, но ние Ви предлагаме той да бъде нечетния брой. Това се налага за да не се стига до равенство при спорни ситуации.

2. Създаване

Съгласно чл. 27 от ЗЗБУТ на основания чл. 6 от КТ работодателя свиква общо събрание на трудовия колектив. На това събрание трудовия колектив избира своите представители.

В протокол от общото събрание се определя броя на членовете представители на трудовия колектив, техните имена и представителя който ще бъде замесник председател.

Забележка : В чл. 30 ал. 4 от ЗЗБУТ “Представителите на работниците и служителите в комитетите и групите по условия на труд не могат да бъдат поставяни в неблагоприятно положение за действията им за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.”. Не знам какво точно означава този текст, но внимавайте !!! Ако се стигне до трудов спор как се доказва, че работника не е нарушил трудовата дисциплина, а е “действал за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.”

Със своя заповед работодателя формира КУТ. В тази заповед може да определите лице което да изпълнява задълженията на длъжностно лице по здравословни и безопасни условия на труд. Може да разпоредите да се изготви програма за оценка на риска.

3. Права и задължения.

Правата и задълженията на КУГ са регламентира в ЗЗБУТ чл. 29. Основната идея на КУТ е да контролира и координира останалите участници процеса на изграждане на здравословни и безопасни условия на труд, службата по трудова медицина, работодателя (решенията на КУТ са задължителни за работодателя), длъжностни лица, специалисти и др.

Как да изготвите програмата за оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите можете да разбере от страница „Оценка на риска“

4. Първо заседание

На първото си заседание КУТ приема правилата за своята работа. Най-лесния начин да създадете такива е да намерите от някъде правилника за работа на народното събрание. Махнете това което според Вас е излишно, сменете „народни предствители“ с „членовете на КУТ“. Напудрете го с членове от ЗЗБУТ и готово.

На първото си заседание КУТ приема програма за редът, начинът и периодичността на извършване на оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите.

На това заседание КУТ определя сроковете за извършване на оценката на риска.

Със заповед управителя утвърждава програмата за редът, начинът и периодичността на извършване на оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите.

Примерни срокове за изпълнение на Програмата за редът, начинът и периодичността на извършване на оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите:

Етап

Пример

Начало

01.01.2018
1.    Класификация на трудовите дейности. 07.01.2018
2.    Идентифициране на опасностите при различните трудови дейности. 15.01.2018
3.    Определяне на работниците и служителите, изложени на опасности. 21.01.2018
4.    Оценка на риска:
4.1.    Попълване на карти за оценка на риска
4.1.1.    За работните места. 30.03.2018
4.1.2    За работниците и служителите. 30.06.2018
4.2.

   Извършване на измервания.

            в т.ч.

            електробезопасност

            параметри на работната среда

15.03.2018
4.3.    Извършване на профилактични медицински прегледи. 30.05.2018
4.4.    Анализ на заболеваемостта. 30.06.2018
5.    Мерки за решаване на проблемите.
5.1.    Временни. 30.08.2018
5.2.    Трайни. 31.12.2018

Тези срокове са за предприятие с около 100 човека и 15 работни места.

За българите е характерно, че като видят срок веднага започват да мислят как да го променят. Тези срокове са реални и изпълними. Обяснение за това ще намерите на страница „Оценка на риска“. Ако времето не стигне внесете мотивирано искане в КУТ за удължаване. „Убедете“ ги и съставете протокол за това.

В програмата за оценка на риска трябва да включите и оценителите на риска. Няма съществени изисквания за Оценителите на риска според Наредба 5.

Тук възниква въпроса за това как да подберете оценителите. Ако се доверите само на външни специалисти ставате зависими от тях и след пет години отново ще зависите от тях. Ако се опитате да извършите оценка на риска само със собствени сили, ще Ви бъде много трудно, ще коства много време за лутане, търсене, избиране на методика и т.н. Не е известно какъв ще бъде крайния резултат. По този въпрос трябва сами да решите.

5. Второ заседание

На второто заседание, след около три месеца, приемете попълнени картите за оценка на риска. Анализирайте вредностите и рисковете които те създават. Приемете програма за намаляване ефекта от тези вредности.

6. Трето заседание

На третото заседание, след около шест месеца, приемете анализа на заболеваемостта.

7. Четвърто заседание

На Четвъртото заседание, след около девет месеца, приемете пълната документация за оценка на риска (анкетни карти, карти за оценка на риска, карти за премахване на риска, анализ на заболеваемостта, направените измервания, резултатите от профилактичните прегледи и др.).

Ако все пак не Ви е достатъчно ясно и/или нежелаете да се занимавате с тези проблеми можете винаги да ни поканите нас като Служба по Трудова Медицина да проведем „Комитет по условия на труд“. Към контакти >

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС

Ние помагаме на водещите световни компании да подпомагаме изпълнението задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Съдейства за оптимизиране на факторите на работната среда, намаляване на риска на работното място, като повишава културата на персонала.