Трудова медицина, телефон: 02 952 03 98


Оценка на риска


Медицински Прегледи


Услуги


Правни Консултации


Контакти


Оферта
   

ЕТКО оод е регистрирана
КОНСУЛТАНТСКА СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Службата по трудова медицина подпомага работодателите при изпълнение задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Съдейства за оптимизиране на факторите на работната среда, намаляване на риска на работното място, като повишава културата на персонала.

 
 
A A  

Извършвани услуги на Службата по Трудова Медицина


Оценка на риска на работното място.

  Изготвяне на програма за обслужване по трудова медицина;
Оценка на риска за здравето - изготвяне на карти, програми, анализи и препоръки, както и определяне на изложените на риск служители;
Извършване на обучение по здравословни и безопасни условия на труд на групата/комитета по условия на труд и служителите, съгласно предварително разработените Програми;
Издаване на свидетелства на завършилите курс на обучение;
Изготвяне на препоръки и план за преустройство на работни места и/или организация на труда за заболели служители;
Анализ на показателите на временната нетрудоспособност и трудовия травматизъм;
Анализ на данните от профилактичните прегледи според Наредба N: 3 / 28.02.1987г;
Изготвяне на препоръки за периодичността на провеждане на задължителните периодични профилактични медицински прегледи на персонала, съгласно Наредба № .3 от 28.02.1987 г.
Организиране или съдействие по провеждането на перодичните профилактични и задължителните годишни профилактични медицински прегледи на работниците и служителите.
Участие в дейностите на КУТ и комисиите по трудоустрояване при определяне списъка на работните места, подходящи за заемане на лица с намалена трудоспособност и от бременни жени.
Издаване на сертификати за обслужване по трудова медицина при напускане на работа, както и в края на договорения период;
Консултации при въвеждане на вътрешни правила, нови технологии, избор на ново оборудване

Изработване на карти за оценка на условията на труд на работното място.
Организиране на задължителни медицински прегледи на служителите и работниците.
Ежегоден анализ на здравословното състояние на работниците и служителите.
Оформяне досиетата за здравословното състояние на работниците.
 

1. Лични данни: име, презиме, фамилия, ЕГН, постоянен адрес и телефон;
2. Име, адрес и телефон на личния лекар;
3. Професионален маршрут;
4. Резултати от предварителния медицински преглед;
5. Доказаните хронични заболявания;
6. Резултати и заключения от извършените периодични прегледи – посещения СТМ;
7. Данни за временната нетрудоспособност.

Оформяне на лично здравно досие, използвайки предварителната и постъпваща през годината медицинска информация за служителите;
Освидетелстване на новопостъпили служители относно здравословната им пригодност;
Заключение за здравословното състояние на работниците и служителите при постъпване на работа и при прекратяване на трудовите отношения.
Установените нарушения на здравето при предварителния медицински преглед преди постъпването на работа
Установените нарушения на здравето при периодичните медицински профилактични прегледи
Провеждане на текущ контрол на професионалното здравословно състояние по работни места с цел текущ контрол на доброто здравословно състояние на работниците и служителите по предварително съгласуван график.
Изготвяне анализи на заболеваемостта и травматизма с временна нетрудспособност на работниците и служителите, причинно-следствената връзка с условията на труд.

Изготвяне на заключение за здравословното състояние на работника и служителя при прекратяване на трудовите взаимоотношения.
Изготвяне на заключения за годността на работника или служителя да изпълнява даден вид работа.
Обучение на комитети по условия на труд и групите по условия на труд.
Обучение на работниците и служителите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ.
Oрганизиране и извършване на специализирани измервания на факторите на работната среда - микроклимат/температура, влажност,скорост на движение на въздуха/, осветеност, шум, запращеност...
 
|   


STM, СТМ, ТРУДОВА МЕДИЦИНА, Трудова медицина, СТМ - ЕТКО ООД, ХАСЕП, НАССР, HACCP, ИЗМЕРВАНИЯ, ОЦЕНКА РИСК, ЕТ-КО МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ, ТРУД ПОЧИВКА, ИСО 22000 9001, ЗДРАВЕ, стм служба по трудова медицина, служба трудова медицина, медицина, трудова медицина, здравен скрининг, скрининг, профилактични прегледи, накатани компютърна диагностика, оценка на риска, риск, обучение по ЗБУТ, ЗБУТ, Закона за Здравословни и Безопасни Условия на Труд, ЗЗБУТ, Оценка на риска на работното място, Медицински изследвания, Здравна служба, ССТМ, Охрана труда, Преглед служители, STM, stm, slujba trudova medicina, trudova medicina, zdraven skrining, scrining, profilaktichni pregledi, Nakatani, computer diagnostics, ocenka na riska, obuchenie, ZBUT, obuchenie ZBUT