overview

Служба по Трудова Медицина

е служба с предимно превантивни функции, като подпомага и консултира работодатели, комитетите и групите по условията на труд в планирането, организирането и изпълнението на задълженията им по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд, промоция на здравето за работещите при вредни условия.

2010

Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ – попълване

Главна инспекция по труда започва приемането на Декларации по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Обнародвана е Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начи­на за подаване и съхраняване на Декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Санкцията за неподаване на декларацията в срок е в размер от 100 до 500 лв. (ако не подлежи на по-тежко наказание), а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.

2009

Здравен Скрининг

Апаратът е един от най-съвременните биофизични електронни уреди. Продукт е на руската космическа индустрия, като се използва и прилага методиката на японския професор Накатани.
За съвременната наука не е тайна, че в човешкия организъм протича биоенергия която се движи по енергийни канали или меридиани. Те са свързани със съответен орган или физиологична система. С апаратния сензор се измерват стойностите във всеки един от тези меридиани, данните се въвеждат в компютър и по този начин се получава информация за работата на основни органи и системи.

2008

Служба по Трудова Медицина “ЕТ-КО” ООД

Служба по Трудова Медицина “ЕТ-КО” ООД, гр. София, ул. Бурел № 41а, е създадена на основание НАРЕДБА 3/2008г., на МЗ, за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина и чл. 25д, (ал.) 2 от ЗАКОНА за здравословни и безопасни условия на труд ДВ бр. 124/1997г., изм. 40/2007г. Службата е пререгистрирана в Министерство на здравеопазването под номер 006-1/06.03.2008г., с ръководител Д-р Виржиния Хвърчилкова. Службата по трудова медицина е служба с предимно превантивни функции, като подпомага и консултира работодатели, комитетите и групите по условията на труд в планирането, организирането и изпълнението на задълженията им по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд, промоция на здравето за работещите при вредни условия.

1997

Увеличаваме услугите

Правни Консултации

В Кодекса на труда са регламентирани общите права и задълженията на страните в трудовия процес, свързани със създаване, поддържане и спазване на правилата и нормите по здравословни и безопасни условия на труд.

Във връзка с въвеждане и изпълнение нормативната база, уреждаща държавната политика за осигуряване на здраве и безопасност при работа, осигурява на своите клиенти устни и писмени консултации по възникнали казуси в трудовоправно естество.

Предлага алтернативни способи за разрешаване на правни и неправни спорове.

1991

Създадохме Служба Трудова Медицина

Да подпомага работодателите при изпълнение задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Съдейства за оптимизиране на факторите на работната среда, намаляване на риска на работното място, като повишава културата на персонала.