Оценка на риск на работното място

Как да изберем оценители на риска? Този въпрос е много труден. Ако се доверите изцяло на външни оценители, например специалисти от СТМ ще имате по-голяма сигурност и пълна подредена папка с „Оценка на риска“.
Strategic-Planning1

ОЦЕНКА НА РИСКА НА РАБОТНОТО МЯСТО

Ние Ви предлага ме комплексно обслужване. Сключете договор с нас СТМ „ЕТ-КО“ ООД.

Ще Ви бъде проведен курс на комитета по условия на труд. Една от темите е именно за оценяване на риска. В този курс е предвидено практическо занятие по оценка на риска. Питайте и разпитвайте докато всичко Ви се изясни. Тогава съвместно с нашите специалистите от СТМ направете оценка на риска. Бавно и при най-малко съмнение задавайте вашите въпроси, затова плащате Вие за да питате, а ние да отговарям.

Най-добре оценители да бъдат членовете в комитета по условия на труд, специалистите от СТМ и Вие самия, длъжностните лица по здравословни и безопасни условия на труд, работници и служители, специалисти от фирмата. Не прекалявайте с бройката. Защото много баби хилаво бебе, но от друга страна колкото е по-голям брой им вината и най-вече упреците се размиват и няма конкретна личност която да се обвинява.

 • Оценка на риска на работното място.
  1. „Вреда“ е физическо нараняване и/или увреждане на здравето.
  2. „Опасност“ е възможен източник на вреда.
  3. „Идентификация на опасност“ е процесът на установяване съществуването на опасност и на определянето на нейните характеристики.
  4. „Риск“ е вероятността за настъпване на вреда при конкретни условия на излагане и тежестта на вредата.
  5. „Елементи на риска“ са тежестта на вредата и вероятността за възникване на тази вреда.
  6. „Опасно събитие“ е ситуация, в която човек е изложен на опасност, която довежда до вреда.
  7. „Анализ на риска“ е използване на разполагаема информация за идентифициране на опасни събития и за определяне елементите на риска.
  8. „Оценка на риска“ е процес на взимане на решение относно допустимостта на риска на база на анализа на риска, разпоредбите на нормативните актове и отчитане на фактори като технически достижения, околна среда, психологически, икономически и социални аспекти.
  9. „Оценяване на риска“ е процесът на анализ и оценка на риска.
  10. „Оценител на риска“ е лице, което оценява риска.
 • Съгласно изискванията на чл. 16 на ЗЗБУТ “работодателят е длъжен да оценява рисковете за безопасността и здравето на работещите, като обхване избора на работно оборудване, използването на химични вещества и препарати и организацията на работните места.”
  Редът, начина и периодичността на извършване на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите се определят съгласно Наредба № 5 от 11.05.1999 г.
 • Оценката на риска включва:

  Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, използваните суровини и материали и определяне на изложените на риск лица;Оценка на риска за здравето при работа с високо нервно-психично напрежение и неблагоприятни психо социални фактори, наложен ритъм и монотонност, принудителна работна поза, нерационални режими на труд и почивка;

Изработване на карти за оценка условията на труд на всяко работно място;

Изработване на карти за за идентифициране на опасностите и оценка на риска за безопасност и здраве;

Разработване на мерки за отстраняване или намаляване на риска за здравето и безопасността при работа;

Разработване на проект на план-програма за намаляване и ликвидиране на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите, според степента на установения риск;

Оценка на условията за санитарно-битово обслужване и предложения за подобряването му;

 • Въпросът по който има най-голямо неразбиране е:
  „Kой трябва да извърши оценка на риска?“.

Точен и ясен отговор е даден в чл. 4 ал. 1 на Наредба 5, това е работодателя. В ал. 2 е предвидено правото на работодателя „При оценяването на риска участват служби по трудова медицина, органите за безопасност и здраве и другите специалисти от предприятията. При необходимост работодателят привлича и други външни организации и специалисти.“

 • Ако обаче решите и започнете оценка на риска сами
  За да извършите оценка на риска трябва да си напишете програма. Най-лесния начин да направите това е да препишете Наредба 5 от чл. 12 до чл. 18 включително. Включете имената на оценителите, прибавете сроковете от Създаване на комитет по условия на труд, за мая напишете че преоценка на риска се извършва след 5 години или в случаите предвидени в чл. 11. След това я внесете да се опече в комитета по условия на труд и готово. Не забравяйте да протоколирате това желание на КУТ. С този акт Вие спазихте чл.7. Вземете една по-дебела папка  надпишете я “Оценка на риска” и сложете тази програмата вътре.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС

Ние помагаме на водещите световни компании да подпомагаме изпълнението задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Съдейства за оптимизиране на факторите на работната среда, намаляване на риска на работното място, като повишава културата на персонала.
100 %

Изпълнение на
задълженията Ви
100%

3000 +

Изпълнени над 3,000
различни
обекта

20 области

и различни
браншове

12 години

в бранша
много опит

ПОДПОМАГАМЕ РАБОТОДАТЕЛИ

Нашите клиенти ни казват, че сме уникални поради редица важни причини, включително:
 • Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, използваните суровини и материали и определяне на изложените на риск лица;
 • Оценка на риска за здравето при работа с високо нервно-психично напрежение и неблагоприятни психосоциални фактори, наложен ритъм и монотонност, принудителна работна поза, нерационални режими на труд и почивка;
 • Изработване на карти за оценка условията на труд на всяко работно място;
 • Изработване на карти за идентифициране на опасностите и оценка на риска за безопасност и здраве;
 • Разработване на мерки за отстраняване или намаляване на риска за здравето и безопасността при работа;
 • Разработване на проект на план-програма за намаляване и ликвидиране на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите, според степента на установения риск;
 • Оценка на условията за санитарно-битово обслужване и предложения за подобряването му;