Какво можем да ви предложим

Услуги на Служба Трудова Медицина
Trades-&-Stocks1

Обучение и инструктаж на длъжностни лица

Във връзка с изискванията на Наредба N РД-07-2/2009г., за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, отменяща действието на Наредба 3/1996г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, работодателя е длъжен да организира и провежда годишно обучение на длъжностни лица / органи по БЗР. Също обучение на работници по въпроси на професионалния риск и по правилата за осигуряване на безопасност и здраве при работа, е изключително важно за опазване на тяхното здраве и за намаляване на трудовите злополуки.
Съобразно изискванията на Наредбата РД-07-2/2009г., работодателят е длъжен да определи видовете обучения; лицата, които ще бъдат обучавани; програмата, по която ще бъдат обучавани, както и лицата, които ще провеждат обучението. Програмата следва да е съобразена с условията по наредбата, като се посочи и начина на удостоверяване за успешно преминалите обучението.

Целта на това обучение е да запознае участниците с изискванията към тях, регламентирани в нормативната уредба и да ги подпомогне в създаването на фирмена политика за превантивност, обхващаща организацията на работа, технологията, работните места, оборудването и обвързваща всички участници в трудовата дейност. Участниците в обучението получават практически познания за координиране на дейността по анализиране, оценяване, отстраняване и управление на риска като най–ефективен начин за създаване на безопасни условия на труд.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС

Ние помагаме на водещите световни компании да подпомагаме изпълнението задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Съдейства за оптимизиране на факторите на работната среда, намаляване на риска на работното място, като повишава културата на персонала.