Какво можем да ви предложим

Услуги на Служба Трудова Медицина

Оценка на риск на работното място
Оценка на риск на работното място

Службата по трудова медицина подпомага работодателите при изпълнение задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Виж повече

Обучение и инструктаж на длъжностни лица
Обучение и инструктаж на длъжностни лица

изискванията на Наредба N РД-07-2/2009г., за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Виж повече

Създаване на комитет по условия на труд
Създаване на комитет по условия на труд

Фирмата Ви е с 40-50 човека и се очаква назначаване на нови работници най-добре създайте КУТ, за да не се налага после да премине през цялата процедура отново или да „забравите“ и да стане „беля“.

Виж повече

Измервания факторите на работна среда
Измервания факторите на работна среда

Измервания на факторите на работна среда и електробезопасност от специализирани лаборатории съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 г.

Виж повече

Ежегоден анализ
Ежегоден анализ

Ежегоден анализ на здравословното състояние на работниците и служителите въз основа на показателите за временната и трайна нетрудоспособност и връзката им с условията на труд, данните за професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм. Наредба № 3 ДВ бр. 16/1987 г.

Виж повече

Прекратяване на трудови договори
Прекратяване на трудови договори

По една или друга причина обаче, идва времето, в което искаме да намерим по-добри работници и увеличим печалбата.

Виж повече

Оформяне здравни досиета
Оформяне здравни досиета

Изработване и поддържане на лични здравни досиета на работещите.

Виж повече

Медицински прегледи
Медицински прегледи

Работодателят е длъжен да организира и да заплати профилактични прегледи на работещите единствено по КТ и Наредба на МЗ и то в ограничен обем.

Виж повече

Изготвяне, попълване на Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ
Изготвяне, попълване на Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ

Декларацията по чл. 15 ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) се подава от юриди­ческите и физическите лица, които самосто­ятелно наемат работещи.

Виж повече