Какво можем да ви предложим

Услуги на Служба Трудова Медицина
service1

Организира измервания факторите на работна сред

Периодичността на измерванията е определена в чл. 217 на Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно който установяването на съответствието на работната среда, трудовия процес, използваната технология и работното оборудване с нормите и изискванията за безопасни и здравословни условия на труд се осъществява посредством подходите, методите и формите за извършване на оценката на риска.

Необходимите измервания се извършват съгласно изискванията на съответните нормативни актове и с периодичността, определена от работодателя за оценката на риска. Необходимо е да се отбележи, че съгласно ал. 3 измервания се извършват от звена и специалисти на работодателя и/или от юридически и физически лица, упълномощени от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“.
Периодичността на оценяване на риска се определя от работодателя в зависимост от установения риск, както и е необходимо да бъде преразгледана при следните обстоятелства (чл. 11, ал. 1 от :Наредба № 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска ):

  1. настъпят промени, които могат да окажат влияние върху риска – въвеждане на нови производствени процеси, оборудване, продукти и материали, промяна на организацията на труда, нови сгради и помещения, реконструкция на съществуващи и др.;
  2. след настъпили промени в нормативната уредба;
    оценката е направена
  3. има условия оценката да бъде подобрена;
  4. прилаганите защитни и профилактични мерки са неефективни или неадекватни;
  5. резултатите от разследвания на злополуки, аварии, професионални заболявания и инциденти без злополуки налагат преразглеждане.

На преразглеждане оценката може да бъде подложена и по предписание на контролните органи (чл. 11, ал. 2).

Микроклимат

Доколкото за този фактор няма отделен нормативен документ, то периодичността на измерванията е с периодичността на оценката на риска. Трябва да се имат предвид и изброените по-горе условия за преразглеждане на оценката, напр. климатизация на помещенията, смяна на дограма и пр.

Осветление

По отношение на осветлението все още е действаща Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите от 1976 г., но тя определя нормите за проектиране на изкуствено осветление. Периодичността на измерванията се определя от чл. 381 от Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането (Обн., ДВ, бр. 26 от 07.03.2008 г.), съгласно който в процеса на експлоатацията осветителните уредби се подлагат на следните периодични проверки: „най-малко един път в годината се измерват степента на осветеност в контролните точки и нивото на общата осветеност„.
Не по-малко от веднъж годишно се проверява и състоянието на осветителната уредба, наличие на стъкла, решетки и мрежи в осветителите, изправността на уплътненията на осветителите със специално изпълнение.
Ако се пренебрегне изискването на Наредба 16-116/2008 г., остава периодичност на измерванията с периодичността на оценката на риска.

Шум

Минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум се определят с Наредба № 6 от 15.08.2005 г. В нея няма изискване за периодичност на измерванията, но такова откриваме в Наредба № 7/1999 г. за работното оборудване, чл. 135 на които гласи: „Най-малко веднъж в годината се извършват проверки на работните места и оборудване, където шумовите характеристики са близки или по-високи от допустимите, и се предприемат защитни мероприятия. Измерванията, мерките и резултатите се записват в документацията по оценката на риска.“

Вибрации

Действащ нормативен документ по отношение на този фактор е Наредба № 3 от 5 май 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации. Съгласно чл.5, ал. 3 от Наредбата, нивото на експозиция на вибрации се измерва със специална апаратура и подходяща методология и се извършва в съответствие с т. 2 от приложение № 1 или т. 2 от приложение № 2 и с чл. 217 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ, бр. 88 от 1999 г.).
Указаните приложения задават методиката, а препратката към чл. 217 на Наредба 7/1999 г. , както вече бе посочено по-горе, определя периодичност на измерванията с периодичността на оценката на риска.

Прах във въздуха на работната среда

Липсват срокове и периоди за извършването им. Обикновено решението за такива измервания на определени работни места се взима съвместно от работодателя и СТМ.

Измерване на съдържание на токсични вещества
Липсват нормативни изисквания за периодичността и вида на контролираните вещества. Определянето им е оставено на работодателя и обслужващата го СТМ, както и на предписанията от компетентните контролни органи.

Електробезопасност

1. Импеданс на контура „фаза – защитен“ проводник – срокът се определя от енергетика на предприятието, но не по – дълго от веднъж на пет години.
2. Съпротивление на изолацията – срокът се определя от енергетика на предприятието.
3. Защитни заземителни инсталации – срокът е веднъж годишно, а за предприятия с неблагоприятна работна среда (влага, прах, доставка и продажба на лесно запалими материали и др.) два пъти в година.
4. Мълниезащитни заземителни инсталации – срокът е веднъж годишно, а за предприятия с неблагоприятна работна среда (влага, прах, доставка и продажба на лесно запалими материали и др.) два пъти в година.
5. Дефектнотокови защити – срокът се определя от енергетика на предприятието, но не по – дълго от веднъж на пет години.

Дебит на вентилационни уредби

Изискването за контрол на ефективността на вентилационни уредби на работните места не е добре нормативно регламентирано. Една от причините за това е, че различните помещения и дейности се нуждаят от различни шентилационни уредби. в момента най-масовите такива измервания се провеждат в заведенията с обществено предназначение, които имат определени места за пушачи.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС

Ние от Служба Трудова Медицина ЕТ-КО ООД помагаме на водещите световни компании да подпомагаме изпълнението задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Съдейства за оптимизиране на факторите на работната среда, намаляване на риска на работното място, като повишава културата на персонала.